Welcome to nCRC: National Clinical Research Center

ประกาศ

เนื่องจากระบบ nCRC อาจไม่สามารถทำงานได้ราบรื่นตามที่ควรจะเป็น เนื่องจากเมื่อนับถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 แล้วนั้น nCRC ได้เปิดใช้งานครบ 5 ปีเต็ม โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้งาน แต่เนื่องจากโครงการนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการบำรุงรักษาระบบมาร่วมสองปี จึงอาจมีผลให้บางฟังก์ชั่นของระบบไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี่ที่เป็นฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ ได้เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งอาจขาดความเสถียรในการใช้งานอันเนื่องมาจากการทำงานของ Server ซึ่งปกติต้องมีผู้ดูแลระบบ ดังนั้น ในระยะจากนี้ต่อไป จึงขอให้ผู้ใช้งาน ทำการสำรองข้อมูลไว้นอกระบบเป็นระยะ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้ จนกว่าผู้พัฒนาระบบจะสามารถหางบประมาณพอที่จะสามารถหาคณะทำงานบำรุงรักษาระบบ รวมทั้งพัฒนาต่อยอดให้ nCRC ให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สำหรับสาธารณชนต่อไปอย่างยั่งยืนได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(2018-2021)


ข้อเสนอระบบเพื่อการใช้งานที่ยั่งยืน

[DPM Cloud]